Documentation

Std.Data.Nat.Init.Lemmas

theorem Nat.succ_sub {m : Nat} {n : Nat} (h : n m) :
Nat.succ m - n = Nat.succ (m - n)
theorem Nat.sub_le_sub_right {n : Nat} {m : Nat} (h : n m) (k : Nat) :
n - k m - k
theorem Nat.sub_lt_left_of_lt_add {n : Nat} {k : Nat} {m : Nat} (H : n k) (h : k < n + m) :
k - n < m
theorem Nat.sub_lt_right_of_lt_add {n : Nat} {k : Nat} {m : Nat} (H : n k) (h : k < m + n) :
k - n < m
theorem Nat.pos_of_ne_zero {n : Nat} :
n 00 < n
theorem Nat.min_eq_min {b : Nat} (a : Nat) :
Nat.min a b = min a b
theorem Nat.max_eq_max {b : Nat} (a : Nat) :
Nat.max a b = max a b
theorem Nat.min_comm (a : Nat) (b : Nat) :
min a b = min b a
theorem Nat.min_le_right (a : Nat) (b : Nat) :
min a b b
theorem Nat.min_le_left (a : Nat) (b : Nat) :
min a b a
theorem Nat.max_comm (a : Nat) (b : Nat) :
max a b = max b a
theorem Nat.le_max_left (a : Nat) (b : Nat) :
a max a b
theorem Nat.le_max_right (a : Nat) (b : Nat) :
b max a b