Documentation

Mathlib.Init.Data.Nat.Basic

theorem Nat.zero_lt_bit0 {n : } :
n 00 < bit0 n
theorem Nat.zero_lt_bit1 (n : ) :
0 < bit1 n
theorem Nat.bit0_ne_zero {n : } :
n 0bit0 n 0
theorem Nat.bit1_ne_zero (n : ) :
bit1 n 0