Documentation

Mathlib.CategoryTheory.Monoidal.Discrete

Monoids as discrete monoidal categories #

The discrete category on a monoid is a monoidal category. Multiplicative morphisms induced monoidal functors.

theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidal.proof_13 (M : Type u_1) [AddMonoid M] {X : CategoryTheory.Discrete M} {Y : CategoryTheory.Discrete M} (f : X Y) :
CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X { as := 0 } = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y { as := 0 })) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y { as := 0 } = Y)) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X { as := 0 } = X)) f
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidal.proof_3 (M : Type u_1) [AddMonoid M] :
∀ {X₁ Y₁ X₂ Y₂ : CategoryTheory.Discrete M}, (X₁ Y₁) → (X₂ Y₂) → (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₁ X₂ = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₁ Y₂
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidal.proof_11 (M : Type u_1) [AddMonoid M] {X : CategoryTheory.Discrete M} {Y : CategoryTheory.Discrete M} (f : X Y) :
CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) { as := 0 } X = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) { as := 0 } Y)) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) { as := 0 } Y = Y)) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) { as := 0 } X = X)) f
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidal.proof_4 (M : Type u_1) [AddMonoid M] {X₁ : CategoryTheory.Discrete M} {Y₁ : CategoryTheory.Discrete M} {X₂ : CategoryTheory.Discrete M} {Y₂ : CategoryTheory.Discrete M} (f : X₁ Y₁) (g : X₂ Y₂) :
CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₁ X₂ = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₁ Y₂) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₁ X₂ = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₁ X₂)) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₁ X₂ = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₁ Y₂))
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidal.proof_14 (M : Type u_1) [AddMonoid M] (W : CategoryTheory.Discrete M) (X : CategoryTheory.Discrete M) (Y : CategoryTheory.Discrete M) (Z : CategoryTheory.Discrete M) :
CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) W X) Y) Z = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) W ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X Y)) Z)) (CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) W ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X Y)) Z = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) W ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X Y) Z))) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) W ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X Y) Z) = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) W ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y Z))))) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) W X) Y) Z = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) W X) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y Z))) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) W X) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y Z) = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) W ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y Z))))
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidal.proof_2 (M : Type u_1) [AddMonoid M] :
∀ {X₁ X₂ : CategoryTheory.Discrete M}, (X₁ X₂) → ∀ (X : CategoryTheory.Discrete M), (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₁ X = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₂ X
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidal.proof_9 (M : Type u_1) [AddMonoid M] {X₁ : CategoryTheory.Discrete M} {X₂ : CategoryTheory.Discrete M} {X₃ : CategoryTheory.Discrete M} {Y₁ : CategoryTheory.Discrete M} {Y₂ : CategoryTheory.Discrete M} {Y₃ : CategoryTheory.Discrete M} (f₁ : X₁ Y₁) (f₂ : X₂ Y₂) (f₃ : X₃ Y₃) :
CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₁ X₂) X₃ = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₁ Y₂) Y₃)) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₁ Y₂) Y₃ = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₁ ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₂ Y₃))) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₁ X₂) X₃ = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₁ ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₂ X₃))) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₁ ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₂ X₃) = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₁ ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₂ Y₃)))
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidal.proof_1 (M : Type u_1) [AddMonoid M] (X : CategoryTheory.Discrete M) :
∀ (x x_1 : CategoryTheory.Discrete M), (x x_1) → (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X x = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X x_1
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidal.proof_15 (M : Type u_1) [AddMonoid M] (X : CategoryTheory.Discrete M) (Y : CategoryTheory.Discrete M) :
CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X { as := 0 }) Y = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) { as := 0 } Y))) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) { as := 0 } Y) = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X Y)) = CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X { as := 0 }) Y = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X Y)
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidal.proof_6 (M : Type u_1) [AddMonoid M] {X₁ : CategoryTheory.Discrete M} {Y₁ : CategoryTheory.Discrete M} {Z₁ : CategoryTheory.Discrete M} {X₂ : CategoryTheory.Discrete M} {Y₂ : CategoryTheory.Discrete M} {Z₂ : CategoryTheory.Discrete M} (f₁ : X₁ Y₁) (f₂ : X₂ Y₂) (g₁ : Y₁ Z₁) (g₂ : Y₂ Z₂) :
CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₁ X₂ = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Z₁ Z₂) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) X₁ X₂ = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₁ Y₂)) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Y₁ Y₂ = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) Z₁ Z₂))
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor.proof_11 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] (F : M →+ N) (X : CategoryTheory.Discrete M) (Y : CategoryTheory.Discrete M) :
CategoryTheory.IsIso (CategoryTheory.LaxMonoidalFunctor.μ (CategoryTheory.LaxMonoidalFunctor.mk (CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }) (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : 0 = F 0)) fun X Y => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as + F Y.as = F (X.as + Y.as))) X Y)
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor.proof_8 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] (F : M →+ N) (X : CategoryTheory.Discrete M) :
CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) { as := 0 } { as := F X.as } = { as := F X.as }) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorHom (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : 0 = F 0)) (CategoryTheory.CategoryStruct.id { as := F X.as })) (CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj ((CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }).obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorUnit (CategoryTheory.Discrete M))) ((CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }).obj X) = (CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }).obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorUnit (CategoryTheory.Discrete M)) X))) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X => { as := F X.as }) (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorUnit (CategoryTheory.Discrete M)) X) = (fun X => { as := F X.as }) X)))
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor.proof_9 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] (F : M →+ N) (X : CategoryTheory.Discrete M) :
CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) { as := F X.as } { as := 0 } = { as := F X.as }) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorHom (CategoryTheory.CategoryStruct.id { as := F X.as }) (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : 0 = F 0))) (CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj ((CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }).obj X) ((CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }).obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorUnit (CategoryTheory.Discrete M))) = (CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }).obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj X (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorUnit (CategoryTheory.Discrete M))))) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X => { as := F X.as }) (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj X (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorUnit (CategoryTheory.Discrete M))) = (fun X => { as := F X.as }) X)))
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor.proof_1 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] (F : M →+ N) :
∀ {X Y : CategoryTheory.Discrete M}, (X Y) → F X.as = F Y.as
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor.proof_3 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] (F : M →+ N) {X : CategoryTheory.Discrete M} {Y : CategoryTheory.Discrete M} {Z : CategoryTheory.Discrete M} (f : X Y) (g : Y Z) :
CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Z.as) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X => { as := F X.as }) X = (fun X => { as := F X.as }) Y)) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X => { as := F X.as }) Y = (fun X => { as := F X.as }) Z))
theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor.proof_4 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] (F : M →+ N) :
0 = F 0

An additive morphism between add_monoids gives a monoidal functor between the corresponding discrete monoidal categories.

Instances For
  theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor.proof_6 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] (F : M →+ N) {X : CategoryTheory.Discrete M} {Y : CategoryTheory.Discrete M} {X' : CategoryTheory.Discrete M} {Y' : CategoryTheory.Discrete M} (f : X Y) (g : X' Y') :
  CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorHom (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as)) (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X'.as = F Y'.as))) (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F Y.as + F Y'.as = F (Y.as + Y'.as))) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj ((CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }).obj X) ((CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }).obj X') = (CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }).obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj X X'))) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X => { as := F X.as }) (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj X X') = (fun X => { as := F X.as }) (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj Y Y')))
  theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor.proof_5 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] (F : M →+ N) (X : CategoryTheory.Discrete M) (Y : CategoryTheory.Discrete M) :
  F X.as + F Y.as = F (X.as + Y.as)
  theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor.proof_7 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] (F : M →+ N) (X : CategoryTheory.Discrete M) (Y : CategoryTheory.Discrete M) (Z : CategoryTheory.Discrete M) :
  CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorHom (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as + F Y.as = F (X.as + Y.as))) (CategoryTheory.CategoryStruct.id { as := F Z.as })) (CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj ((CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }).obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj X Y)) ((CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }).obj Z) = (CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }).obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj X Y) Z))) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X => { as := F X.as }) (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj X Y) Z) = (fun X => { as := F X.as }) (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj X (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj Y Z))))) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) { as := F X.as } { as := F Y.as }) { as := F Z.as } = (fun X Y => { as := X.as + Y.as }) { as := F X.as } ((fun X Y => { as := X.as + Y.as }) { as := F Y.as } { as := F Z.as }))) (CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorHom (CategoryTheory.CategoryStruct.id { as := F X.as }) (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F Y.as + F Z.as = F (Y.as + Z.as)))) (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as + F (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj Y Z).as = F (X.as + (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj Y Z).as))))
  theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor.proof_10 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] (F : M →+ N) :
  CategoryTheory.IsIso (CategoryTheory.LaxMonoidalFunctor.mk (CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := F X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as) }) (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : 0 = F 0)) fun X Y => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as + F Y.as = F (X.as + Y.as))).ε
  @[simp]
  @[simp]
  theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor_toLaxMonoidalFunctor_toFunctor_map {M : Type u} [AddMonoid M] {N : Type u} [AddMonoid N] (F : M →+ N) :
  ∀ {X Y : CategoryTheory.Discrete M} (f : X Y), (CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.map f = CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as)
  @[simp]
  theorem CategoryTheory.Discrete.monoidalFunctor_toLaxMonoidalFunctor_toFunctor_obj_as {M : Type u} [Monoid M] {N : Type u} [Monoid N] (F : M →* N) (X : CategoryTheory.Discrete M) :
  ((CategoryTheory.Discrete.monoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj X).as = F X.as
  @[simp]
  theorem CategoryTheory.Discrete.monoidalFunctor_toLaxMonoidalFunctor_toFunctor_map {M : Type u} [Monoid M] {N : Type u} [Monoid N] (F : M →* N) :
  ∀ {X Y : CategoryTheory.Discrete M} (f : X Y), (CategoryTheory.Discrete.monoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.map f = CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : F X.as = F Y.as)

  A multiplicative morphism between monoids gives a monoidal functor between the corresponding discrete monoidal categories.

  Instances For
   theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctorComp.proof_6 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] {K : Type u_1} [AddMonoid K] (F : M →+ N) (G : N →+ K) (X : CategoryTheory.Discrete M) (Y : CategoryTheory.Discrete M) :
   CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : ↑(AddMonoidHom.comp G F) X.as + ↑(AddMonoidHom.comp G F) Y.as = ↑(AddMonoidHom.comp G F) (X.as + Y.as))) (CategoryTheory.CategoryStruct.id ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor (AddMonoidHom.comp G F)).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj X Y))) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorHom (CategoryTheory.CategoryStruct.id ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor (AddMonoidHom.comp G F)).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj X)) (CategoryTheory.CategoryStruct.id ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor (AddMonoidHom.comp G F)).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj Y))) (CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj ((CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := G X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : G X.as = G Y.as) }).obj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj X)) ((CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := G X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : G X.as = G Y.as) }).obj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj Y)) = (CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := G X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : G X.as = G Y.as) }).obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj X) ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj Y)))) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X => { as := G X.as }) (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj X) ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj Y)) = (fun X => { as := G X.as }) ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj X Y)))))
   theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctorComp.proof_1 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] {K : Type u_1} [AddMonoid K] (F : M →+ N) (G : N →+ K) ⦃X : CategoryTheory.Discrete M ⦃Y : CategoryTheory.Discrete M (f : X Y) :
   CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : G ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj X).as = G ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj Y).as)) (CategoryTheory.CategoryStruct.id ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor G).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj Y))) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.CategoryStruct.id ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor G).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj X))) (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : ↑(AddMonoidHom.comp G F) X.as = ↑(AddMonoidHom.comp G F) Y.as))

   The monoidal natural isomorphism corresponding to composing two additive morphisms.

   Instances For
    theorem CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctorComp.proof_3 {M : Type u_1} [AddMonoid M] {N : Type u_1} [AddMonoid N] {K : Type u_1} [AddMonoid K] (F : M →+ N) (G : N →+ K) (X : CategoryTheory.Discrete M) (Y : CategoryTheory.Discrete M) :
    CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.eqToHom (_ : CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj ((CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := G X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : G X.as = G Y.as) }).obj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj X)) ((CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := G X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : G X.as = G Y.as) }).obj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj Y)) = (CategoryTheory.Functor.mk { obj := fun X => { as := G X.as }, map := fun {X Y} f => CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : G X.as = G Y.as) }).obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj X) ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj Y)))) (CategoryTheory.eqToHom (_ : (fun X => { as := G X.as }) (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj X) ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj Y)) = (fun X => { as := G X.as }) ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj X Y))))) (CategoryTheory.CategoryStruct.id ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor G).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorObj X Y)))) = CategoryTheory.CategoryStruct.comp (CategoryTheory.MonoidalCategory.tensorHom (CategoryTheory.CategoryStruct.id ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor G).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj X))) (CategoryTheory.CategoryStruct.id ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor G).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj ((CategoryTheory.Discrete.addMonoidalFunctor F).toLaxMonoidalFunctor.toFunctor.obj Y)))) (CategoryTheory.Discrete.eqToHom (_ : ↑(AddMonoidHom.comp G F) X.as + ↑(AddMonoidHom.comp G F) Y.as = ↑(AddMonoidHom.comp G F) (X.as + Y.as)))

    The monoidal natural isomorphism corresponding to composing two multiplicative morphisms.

    Instances For